Veje

Under dette tema beskrives vejstrukturen i Kalundborg Kommune beskrives og der udlægges anlægsområder til veje.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

 • udbygge vejnetstrukturen, så den understøtter ønsket om lokalisering og udvikling af erhvervsliv og bosætning i kommunen; herunder arbejde politisk for, at Rute 23 på strækningen mellem Kalundborg og Regstrup udbygges til motorvej samt arbejde for en forbedring af Rute 22 til højklasset vejforbindelse mellem Kalundborg, Slagelse og motorvej E20
 • Infrastrukturplanen for Kalundborg og trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune lægges til grund for investeringer i trafiksikkerhed
 • den tunge trafik i videst muligt omfang ledes uden om byernes centerområde og boligområder for at reducere støj samt øge sikkerhed, tilgængelighed samt smidighed i trafikken. Kommunen vil løbende vurdere behovet for etablering af omfartsveje om Høng og Kalundborg By
 • sikre gode vejforbindelser til bykernerne, havneområdet og erhvervsområderne samt arbejde for at trafikforholdene forbedres og forskønnes, hvor overordnede veje går gennem byerne
 • infrastrukturen skal understøtte den kollektive transport bedst muligt og trafikale knudepunkter skal indrettes, så de mange forskellige funktioner under "trafik" kan tilgodeses
 • arbejde med infrastrukturen så den understøtter fremtidige transportformer, fx. elbiler og brintbiler

Retningslinjer

Vejnettets inddeling

8.1.1 Det overordnede vejnet i Kalundborg Kommune med angivelse af vejenes klassificering samt myndighedsforhold fremgår af kortet 8.1.a.
Følgende statsveje udgør en del af det overordnede vejnet i kommunen:
- Hovedlandevejen Slagelse-Kalundborg, nr. 125, del af rute 22
- Hovedlandevejen Elverdam-Jyderup-Kalundborg, nr. 119, del af rute 23


Kort 8.1.a Det overordnede vejnet i Kalundborg med angivelse af vejklassificering og myndighedsforhold. Der vises et gammelt kort fra Kommuneplan 2017, da der i øjeblikket er tekniske udfordringer ved at udstille det overordnede vejnet, så det ses på et samlet kort - Da kortet er fra 2017 ses nye veje, som f.eks. Herredsåsen ikke. Der vil blive fundet en løsning, inden den offentlige fremlæggelse/høring.

Anlægsområder

8.1.2 For at sikre muligheder for større nyanlæg i det overordnede vejnet, reserveres der 200 m brede anlægsområder til følgende vejanlæg:

 • Rute 23: Reserveres som følge af Vejdirektoratets gennemførte VVM-redegørelse. Den planlagte udbygning af rute 23 er indeholdt i det 200 m brede anlægsområde.
 • Landevej 602, Gardergård - Bromølle samt Gudum - Kragerupgods.
 • Der reserveres et 25 m bredt anlægsområde fra Holbækvej til det nordøstlige hjørne af Klosterskoven.
 • Der reserveres et 15 m bredt anlægsområde til omfartsvej øst om Høng.

De resterende anlægsområder fremgår af rammerne.
Alle anlægsområder fremgår af kortene 8.1.b-d.


Kort 8.1.b. Planlagte veje nord om Kalundborg. Der vises et gammelt kort fra Kommuneplan 2017, da der i øjeblikket er tekniske udfordringer ved at udstille vejene korrekt - Når der er fundet en løsning, vil det nye kort vise det samme som det gamle, dog med den ændring, at Herredsåsen fjernes, da den ikke længere er en planlagt vej. Vejen er anlagt. Der vil blive fundet en løsning, inden den offentlige fremlæggelse/høring.


Kort 8.1.c. Planlagte veje syd og øst om Kalundborg samt midtbyen. Der vises et gammelt kort fra Kommuneplan 2017, da der i øjeblikket er tekniske udfordringer ved at udstille vejene korrekt - Når der er fundet en løsning, vil det nye kort vise det samme som det gamle, dog med den ændring, at Herredsåsen fjernes, da den ikke længere er en planlagt vej. Vejen er anlagt. Der vil blive fundet en løsning, inden den offentlige fremlæggelse/høring


Kort 8.1.d Planlagte veje øst og nord for Høng. Der vises et gammelt kort fra Kommuneplan 2017, da der i øjeblikket er tekniske udfordringer ved at udstille vejene korrekt - Når der er fundet en løsning, vil det nye kort vise det samme som det gamle.

Anlægsprincipper

8.1.3 Arealet inden for interessezonen omkring motorvejens (Rute 23) linieføringsforslag skal friholdes for fordyrende planlægning og anlægsaktivitet. Det betyder, at alle planforslag og ansøgninger om byggetilladelser, landzonetilladelser, råstofindvindingstilladelser, udstykningssager m.v., som vedrører arealanvendelse eller ændret udnyttelse af ejendomme inden for vejinteressezonen, skal fremsendes til høring i Vejdirektoratet, inden Kalundborg Kommune træffer afgørelse herom.

Interessezonen har varierende bredde og det præcise undersøgelsesområde fremgår af kort 8.1.e.


Kort 8.1.e Vejinteressezoner. Kortet vises ikke korrekt , da der i øjeblikket er tekniske udfordringer ved at udstille veje og nødvendig data korrekt - Når der er fundet en løsning, vil det nye kort vise vejinteressezoner og vejbyggelinje  langs vejdirektoratets veje. Kortet forventes at komme til at ligne nedenstående kort fra Kommuneplan 2017:

Kort over vejbyggelinjer fra Vejdirektoratet

8.1.4 Ved nyudlæg og større ombygninger af det overordnede vejnet skal der etableres cykelsti, såfremt det er sikkerhedsmæssigt og anlægsmæssigt forsvarligt.

8.1.5 Hensynet til kollektiv transport skal indtænkes ved nyanlæg og ombygning af vejforløb.

8.1.6 Ved nyanlæg, herunder ombygning og regulering af eksisterende overordnede veje, skal antallet af adgange søges reduceret mest muligt.

Trafiksikkerhed

8.1.8 Med udgangspunkt i Færdselskommissionens handlingsplan og kommunens trafiksikkerhedsplan skal kommunen sikre, at borgerne med almindelig agtpågivenhed kan færdes sikkert og trygt i trafikken.

8.1.9 Der bør almindeligvis ikke etableres nye tilslutninger for offentlige og private veje til statsveje og gennemfartsveje. Nye adgange til enkeltejendomme må som hovedregel ikke etableres, såfremt antallet af overkørsler til vejen derved forøges.

8.1.10 Nye vejanlæg og større vejforlægninger skal planlægges således, at de nødvendige faunapassager sikres ved krydsning af økologiske forbindelser.

8.1.11 Nye vejanlæg og større vejforlægninger skal planlægges således, at de nødvendige krydsninger af rekreative stier mv. sikres i det åbne land.

8.1.12 Vejtilslutninger til statsvejnettet skal afklares i samarbejde med Vejdirektoratet

 

Arealudlæg

Vejstrækninger der udlægges som anlægsområder med denne kommuneplan:

Ingen

Vejstrækninger der er udlagt som anlægsområder i forbindelse med tidligere planlægning men endnu ikke realiseret:

Statsveje

 1. Rute 23 (Kalundborgmotorvejen som følge af gennemført VVM-redegørelse)
 2. Landevej 520 øst om Høng, forlægning af (Omfartsvej Høng)
 3. Landevej 602, Gardergård - Bromølle
 4. Landevej 602 Gudum - Kragerupgods
 5. Omfartsvej øst om Kalundborg
 6. Vejforbindelse Slagelsevej - Ny Vesthavn
 7. Melbyvej, Asnæsskovvej forlægning i forbindelse med Statoil udvidelse
 8. Omfartsvej Havnsø (forlængelse af Parallelvej til Havnsøvej)

Kommunale veje

 1. Strækning Holbækvej - Klosterskoven (det nordøstlige hjørne af rammeområde K04 R01) arealudlægges i forbindelse med udlæg til nyt boligområde
 2. Forbindelse (ny) Melbyvej - Slagelsevej
 3. Elmegade (Kalundborg midtby) Elmegade forskønnes og ombygges
 4. Ny trafikvej Jernbanevej (fra Vænget) – Stationsvej (fra Slagelsevej) (Kalundborg midtby)